logos rw port

Chemische en fysische acceptatiecriteria


Baggerspecie welke in aanmerking komt voor berging in de Slufter dient vooraf te worden onderzocht op de chemische en fysische samenstelling. (zie analysepakket)

Chemische criteria
Ondergrens
In de WM-vergunning van de Slufter zijn twee ondergrenzen opgenomen.
Baggerspecie afkomstig uit de Rijn- MaasMonding (RMM) en/of afkomstig uit zoute wateren komen in aanmerking voor verspreiding in zoute wateren, hiervoor geldt de Zoute Bagger Toets (ZBT) als ondergrens. Overschrijding van de ZBT, klasse II/III en IV komen in aanmerking voor berging.
Voor alle overige baggerspecie is de ondergrens gebaseerd op de 4de Nota Waterhuishouding (NW4).
Hierbij geldt dat alleen baggerspecie klasse 3 en 4 in aanmerking komen voor berging.
Het BesluitBodemKwaliteit (BBK) is niet opgenomen in de vigerende WM-vergunning.
Het onderstaande figuur geeft een schematische voorstelling van de verschillende toetsingen.

criteria

Bovengrens.
Baggerspecie met een kwaliteit boven de PPGB grens, klasse IV (zie Sluftertoets) kunnen zonder meer worden geaccepteerd, echter vanwege de hoge verontreiniginggraad en om de ARBO omstandigheden voor het bediende personeel te kunnen garanderen zijn er extra voorwaarden gesteld ten aanzien van de veiligheid.

Fysische criteria.
Zandige baggerspecie.
Op de Slufter zijn drie sedimentatiebekkens aanwezig, elk van +/- 50.000 m3 inhoud.
Alleen baggerspecie met een zandgehalte >60%, klasse 3 (NW4), klasse II/III (ZBT) kan in de bekkens worden geaccepteerd.
Om zandige baggerspecie te ontvangen dienen deze per hopper/beunbak over water te worden aangevoerd. Levering van zandige partijen per vrachtwagen >500 m3 kunnen om vergunningtechnische redenen niet worden geaccepteerd.

Berekening zandgehalte (Zg) als volgt;
Zg (%) = fractie < 2 mm (mg/kg ds) – fractie 63 µm (mg/kg ds).

Indien de fractie < 2 mm niet gemeten is, bereken dan als volgt;
Zg (%) = 100% - organisch stof – calciet – fractie 63 µm (mg/kg ds).


Analysepakket
Onderzoek naar alle onderstaande parameters is verplicht, alleen voor zoute specie geldt het extra onderzoek op TBT.

Uitkomsten in mg/kg ds.

  

Analysepakket *

Fysische parameters

Droge stof

Organische stof

CaCO3 (Calciet)  

< 63 μm 

< 2 mm

> 2 mm (puin)

Parameter zoute specie

TBT

Tributyltin (TBT) **

Chemische parameters

Metalen

 

PCB

Cadmium

 

PCB-nummer  28

Kwik

 

PCB-nummer  52

Koper

 

PCB-nummer 101

Nikkel

 

PCB-nummer 118

Lood

 

PCB-nummer 138

Zink

 

PCB-nummer 153

Chroom

 

PCB-nummer 180

Arseen

 

Som 7-PCB

PAK

 

Organochloor bestr. midd

Naftaleen

 

Aldrin

Anthraceen

 

Dieldrin

Fenanthreen

 

Endrin

Fluorantheen

 

Som Aldrin, Dieldrin, Endrin

Benz(a)anthraceen

 

Isodrin

Chryseen

 

Telodrin

Benzo(k)fluorantheen

 

DDT

Benzo(a)pyreen

 

DDD

Benzo(g,h,i)peryleen

 

DDE

Indeno(1,2,3-cd)pyreen

 

Som DDT / DDD / DDE

Som 7-PAK (7 van BAGA)

 

Alpha-HCH

Som 10-PAK (Som 7 + abc)

 

Beta-HCH

Vluchtige halogeen koolwaterst.

 

Gamma-HCH (lindaan)

Hexachloorbenzeen

 

Heptachloor

Overige stoffen

 

Heptachloorepoxyde

Minerale olie (GC)

 

Hexachloorbutadieen

EOX

 

Som 15 Pesticiden

* Uitkomsten in mg/kg droge stof

** Alleen voor zoute baggerspecie